Første vedtekter: SALT stiftelsesmøte 06.09.2013
Sist revidert 19. Mars 2024
Gøril Amalie Wiker

Ida Rognli

Tea Elisabethdotter Anda

Leder

Undertegner av protokoll

Undertegner av protokoll

SALTstyret 2024

Allmøte 19.03.2024

Allmøte 19.03.2024____________ _____


___________________


____________________Innholdsfortegnelse

Forkortelser 1

Definisjoner 1

§1 Navn 2

§2 Formål 2

§3 Medlemskap 2

§4 Organisasjon 3

§5 Allmøte 5

§6 Økonomi 7

§7 Tillitsvalgtsystem 8

§8 Vedtektsendring og oppfølging av vedtekter 8

§9 Mistillit, disiplinærbestemmelser og varslingssaker 8

§10 Oppløsning og formålsendring 9

§11 NSO 9

Forkortelser 

ILU - Institutt for lærerutdanning 

ITV - Instituttillitsvalgt 

NSO – Norsk studentorganisasjon 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 


Definisjoner 

Alminnelig flertall

 Betyr at forslaget må ha over halvparten av alle avgitte stemmer for å vinne. 

Kvalifisert flertall 

 Er i denne teksten fastsatt til ⅔ flertall, med mindre annet er fastsatt direkte i vedtekter. Dette regnes ut fra avgitte stemmer.


§1 Navn 


Studentforeningens navn er “Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim”, forkortes “SALT”. 


§2 Formål


§2.1 Studiemiljø 

Studentforeningen har som formål å skape et inkluderende og godt studiemiljø ved instituttet. Foreningen skal tilby faglige og sosiale aktiviteter med mål om å fremme trivsel blant studentene. 

 

§2.2 Studentorgan 

Studentforeningen påtar seg oppgaven som studentorganet for studentene ved ILU ved NTNU med hjemmel §4.1 i Lov om universiteter og høyskoler. Som studentorgan skal foreningen arbeide for å ivareta studentenes interesser gjennom tillitsvalgte og tillitsvalgtsystem. 


§3 Medlemskap

 

§3.1 Typer medlemskap 

Studentforeningen skiller mellom to hovedtyper medlemskap: 

 1. Demokratisk medlemskap 

 1. Fordelsmedlemskap 

 

§3.1.1 Demokratisk medlemskap  

Alle studenter som er registrert i manntallet ved ILU har demokratisk medlemskap i studentforeningen. Dette er ytterligere spesifisert under §5.4. 

 

§3.1.2 Fordelsmedlemskap  

Foreningen tilbyr medlemskap mot kontingent. Alle som regnes som medlemmer iht. §3.1.1 kan bli fordelsmedlemmer mot en fastsatt kontingent. Disse medlemmene skal i det daglige omtales som SALT-medlemmer. Fordelsmedlemskap gir spesifiserte fordeler på aktiviteter i regi av studentforeningen. 


§3.2 Medlemskontingent 

Styret fastsetter medlemskontingenten i forbindelse med fadderuka i slutten av hvert studieår.


§3.3 Æresmedlemmer 

Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer som har utmerket seg særs positivt i arbeidet med foreningen. Kandidater til æresmedlemmer kan ikke inneha aktivt verv i studentforeningen ved utnevnelse. Utover dette fastsetter styret kriterier for oppnevnelse. Æresmedlemmer har ingen demokratisk innflytelse, men kan bli invitert på enkelte arrangementer i regi av foreningen.  

 

§4 Organisasjon 

 

§4.1 Beslutningsmyndighet

Styret er SALT sitt utøvende organ, foruten saker tilknyttet tillitsvalgtarbeid etter §7, samt spesifiseringer i §5. Styret har med dette beslutningsmyndighet i saker som ikke er tilknyttet ITVene. 

 

§4.2 Styret 

Styret står for den overordnede daglige driften av foreningen, herunder koordinering av utvalg. Videre skal styret sørge for å bidra til en helhetlig kontinuitet i og for organisasjonen.  

 

§4.2.1 Sammensetning og funksjonstid  

Styret skal minst bestå av: 

 • Leder  

 • Nestleder 

 • Økonomiansvarlig 

 • Studentpolitisk ansvarlig

 

Styret skal bestå av maks elleve medlemmer. Før valgmøte skal avtroppende styret utarbeide og vedta stillingsinstruks for det nye styret. I stillingsinstruksen skal det spesifiseres hvor mange styremedlemmer som skal velges, og hvilke arbeidsoppgaver de skal ha.  


Medlemmene av styret og utvalgsledere skal velges på valgmøte, og sitter i perioden 01.01-31.12 med mindre annet er fastsatt i stillingsinstruks. Medlemmene av styret og utvalgsledere forplikter seg også til en erfaringsoverføringsperiode fra valgmøte til en måned etter endt verv. 

Erfaringsoverføringsperioden innebærer å være påtroppendes høyre hånd, og være tilgjengelig for spørsmål. 


§4.2.2 Særskilte roller  

Én av ITVene ved ILU besitter rollen som studentpolitisk ansvarlig. Studentpolitisk ansvarlig blir valgt ved høstvalget i studentdemokratiet. 


§4.2.3 Signaturrett 

Leder og nestleder har signaturrett hver for seg på vegne av foreningen.  

 

§4.2.4 Stemmerett 

Styremedlemmer som er valgt på valgmøte, samt studentpolitisk ansvarlig, har stemmerett på styremøtene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 


 

§4.2.5 Beslutningsdyktighet 

For at styret skal være beslutningsdyktig i vedtakssaker, må minst ⅔ av styrets stemmeberettigede være til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. For at styret skal være beslutningsdyktig på generell basis, må minst ½ av stemmeberettigede være til stede. 


 

§4.2.6 Inhabilitet 

Når det behandles saker hvor enkeltpersoner i styret har personlig egeninteresse av betydelig grad for utfallet, skal vedkommende miste stemmeretten og forlate lokalet til diskusjonen og påfølgende votering er over. 


§4.2.7 Taushetsplikt

Styret og utvalgsledere har taushetsplikt og må signere en taushetserklæring i løpet av første måned i inntredende verv. 


Styret og utvalgsledere har fullmakt til å kreve signering av taushetserklæring fra andre roller, hvis de anser dette som nødvendig. 

 

§4.3 Utvalg, komiteer og aktive

Utvalg er å betrakte som grupper som innenfor studentforeningens organisasjon er satt til å utgjøre en eller flere funksjoner på ubestemt tid. Styret oppnevner utvalg.


 

§4.3.1 Utvalgsledere  

Lederen av et utvalg skal som hovedregel velges på valgmøte. Det stilles ingen krav om å tidligere ha vært aktiv i aktuelt utvalg for å stille som utvalgsleder. I tilfeller hvor verv som utvalgsledere ikke blir besatt på valgmøte, kan styret i etterkant oppnevne utvalgsleder for det aktuelle utvalget. Avtroppende utvalgsleder får automatisk anledning til å fortsette som aktiv i utvalget i et halvt år. 

 

§4.3.2 Opptak til utvalg  

Det stilles krav om fordelsmedlemskap av foreningen for å kunne bli en del av et utvalg. Alle fordelsmedlemmer skal ha lik mulighet til å stille til verv. Styret har ansvar for å legge til rette for dette.  

 

§4.3.3 Komiteer 

Komiteer settes ned av styret og utvalgsledere, og sitter inntil de blir ferdig med sine oppgaver. Komiteene blir satt ned der styret og utvalgsledere ser behov. 


§4.3.4 Aktive

Man er aktiv i SALT når man har blitt valgt eller rekruttert til en spesifikk rolle i studentforeningen. 

Alle aktive i SALT må være registrert som student for gjeldende semester, ved et studium ved ILU. Studenter som skal ut i permisjon mister sin rolle som aktiv. 

Som medlem i SALT-styret eller som utvalgsleder forplikter du deg til å være tilgjengelig fra fadderukens start, eller sørge for at en annen i utvalget kan være tilgjengelig. 

Unntak fra denne paragrafen må begrunnes og søkes om skriftlig til SALT styret. 
§4.4   Instituttillitsvalgte 

Styret og ITVene har et felles ansvar for å sikre et godt samarbeid seg imellom. Studentpolitisk ansvarlig skal fungere som et kontaktledd i denne sammenhengen. Partene skal samarbeide om å sikre studentenes interesser, og støtte hverandre i å skape god informasjonsflyt ved instituttet.  

 


§5 Allmøte 

 

§5.1 Formål  

Allmøte er foreningens høyeste organ for studentene ved ILU etter § 4.1 i Lov om universiteter og høyskoler. Allmøtets formål er å sikre medlemmene demokratisk innflytelse, samt være en informasjonsarena for hva foreningen foretar seg organisatorisk, økonomisk og på aktivitetsnivå. Det skal alltid etterstrebes legitimitet ved allmøte.   

 

§5.2 Typer allmøte 

Foreningen skiller mellom tre typer allmøter:  

 1. Ordinært allmøte 

 2. Valgmøte 

 3. Ekstraordinært allmøte 

 

§5.2.1 Ordinært allmøte 

Ordinært allmøte skal behandle årsmelding og regnskap for foregående år, samt budsjett for inneværende år. Det skal avholdes innen  31.Mars hvert år.  


§5.2.2 Valgmøte 

Valgmøtet skal velge  representanter til styret og utvalgsledere. Dette skal avholdes innen utgangen av november måned for høstsemesteret. Ved behov for valg av utvalgsledere i vårsemesteret, skal valgmøtet avholdes innen utgangen av mai måned. Ytterligere bestemmelse for konstituerende allmøte spesifiseres under §5.5. 

 

§5.2.3 Ekstraordinært allmøte 

Ekstraordinært allmøte skal avholdes dersom styret eller ITVene anser det som nødvendig, eller  av studentene ved ILU krever det. Ekstraordinært allmøte kan behandle vedtektsendringer, mistillitsforslag, suppleringsvalg til foreningen og andre saker som er styrende for foreningen.  

 

§5.3 Innkalling 

Innkalling til allmøte skal sendes ut minst tre uker før avsatt dato. Dagsorden skal offentliggjøres minst seks dager før allmøte.  


§5.4 Møterett, forslagsrett og stemmerett  

Alle demokratiske medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.  Ikke-demokratiske medlemmer kan få møte- og talerett om allmøtet godkjenner det ved kvalifisert flertall.  

 

Medlemmer som innehar roller som ordstyrer, referent eller tellekorps skal ikke ha stemmerett på møtet. Ordstyrer og referent kan likevel få innvilget stemmerett av allmøte. Vedkommende må da oppfylle kriterier i §3.1.1.  

 

§5.5 Spesifiseringer av valgmøte  

Valgmøte skal følge kriterier, som er beskrevet i påfølgende paragrafer, for valgform, innhold, kandidatur, valgets gang og  votering.  

 

§5.5.1 Valgform 

Som hovedregel skal valg avholdes elektronisk. Styret avgjør om valget skal avholdes ved urnevalg. 

 

§5.5.2 Innhold  

Valgmøte skal behandle følgende saker:  

 • Godkjennelse av dagsorden og møteinnkalling 

 • Godkjenning av ordstyrer, referent og tellekorps 

 • Forslag til valgets gang 

 • Valg av  vervene til SALT-styret, med unntak av studentpolitisk ansvarlig 

 • Valg av utvalgsledere til samtlige av SALT sine utvalg, med unntak av leder i SALT IF.

 

§5.5.3 Kandidatur  

Alle fordelsmedlemmer er valgbare til verv i foreningen. 

 

§5.5.4 Valgets gang 

Styret legger frem forslag til valgets gang. Valgmøte kommer enten med motforslag, eller godkjenner forslaget fra styret.  

 

§5.5.5 Votering 

Ved valg der det stiller flere enn én kandidat til valg, skal det avholdes skriftlig votering. Vedtak fattes som hovedregel ved alminnelig flertall, men valgmøte kan imidlertid avgjøre annen flertallsform. 

 

Ved stemmelikhet åpnes det opp for en ny runde med spørsmål fra valgmøtet eller appell, etterfulgt av ny votering. 

 

§6 Økonomi  

 

§6.1 Overordnet ansvar 

Styret har det overordnede økonomiske ansvaret i foreningen. 

 

§6.2 Økonomireglement 

Styret fastsetter økonomireglement. Økonomiansvarlig har et spesielt ansvar for at det gis opplæring i gjeldende økonomireglement. Sanksjoner for brudd på økonomireglement skal behandles under §9.   

 

§6.3 Budsjett 

Styret vedtar rammebudsjett for SALT overordnet. Rammebudsjett inkluderer årstilskudd til hvert utvalg, samt eventuelle øremerkede midler. Styret fastsetter overordnet budsjett, mens utvalgene selv fastsetter detaljert budsjett for egen aktivitet.  


§6.4 Regnskap 

Det skal føres regnskap for hvert utvalg og for foreningen overordnet. Leder og økonomiansvarlig har ansvar for det overordnede regnskapet, mens utvalgene selv har ansvar for egne regnskap.  

 

§6.4.1 Regnskapsår  

Regnskapsår fastsettes som hovedregel til 01.01-31.12 for foreningen. Styret kan gjøre unntak for utvalg hvor annen regnskapsperiode er hensiktsmessig.  

 

§6.5 Disponering av kontoer 

Overordnede kontoer disponeres av leder, nestleder og økonomiansvarlig i styret.  Økonomiansvarlig i utvalg skal disponere egne kontoer. Økonomiansvarlig i styret har ansvar for at utvalgene får tilgang til disponering av egne kontoer.  

 

§6.6 Overskudd 

Om utvalg har overskudd på over 12% fra bevilget årstilskudd, skal det overskytende beløpet tilbakeføres ved årsskifte. Ved særskilte grunner kan utvalg søke om å beholde overskudd. Styret avgjør hvordan eventuelt samlet årsoverskudd skal anvendes.  

 

§6.7 Kjøregodtgjørelse 

Bruk av egen bil refunderes etter variabel sats som følger statens sats. Kostnaden for kjøregodtgjørelse regnskapsførers mot aktuelt utvalg eller styre.


§7 Tillitsvalgtsystem 

 

§7.1 Tillitsvalgtsystem ved ILU   

SALT bidrar med å ivareta tillitsvalgtsystemet ved NTNU gjennom å ha vervet studentpolitisk ansvarlig i studentforeningens styre, og gjennom samarbeidet med ITVene ved ILU. ITVene ved ILU regnes som aktive i SALT. 


§8 Vedtektsendring og oppfølging av vedtekter 

§8.1 Vedtektsendring 

Vedtektene kan kun endres på allmøte med ⅔ kvalifisert flertall etter å ha vært satt opp på dagsorden, eller som eventueltsak i starten av møtet. Endringer av vedtekter trer i kraft umiddelbart etter gjeldende allmøte, om ikke annet er bestemt av allmøte.  §8.2 Oppfølging av vedtekter og retningslinjer 

Alle medlemmer i studentforeningen har et ansvar for at vedtekter og retningslinjer følges. Styret, utvalgsledere og ITVene har et særskilt ansvar for at vedtekter og retningslinjer følges. Retningslinjer i studentforeningen skal som hovedregel vedtas og offentliggjøres av styret i SALT.

§9 Mistillit, disiplinærbestemmelser og varslingssaker

 

§9.1 Mistillit  

Mistillitforsalg kan fremmes og vedtas dersom man mener at den omvarslede har utført grovt brudd av SALT sine vedtekter, eller av annen tungtveiende grunner ikke bør inneha sitt verv.


Et mistillitsforslag skal fremmes skriftlig til styret senest to uker før allmøtet, og krever kvalifisert flertall på allmøtet for å tre i kraft.


Den omvarslede skal presenteres for forslaget, og vil få muligheten til å trekke seg fra sine verv. Hvis den omvarslede velger å ikke trekke seg, skal den umiddelbart tre ut av sitt verv inntil allmøtet har behandlet forslaget.

Instituttillitsvalgte og studentombudet kan fungere som rådgivende organ i

mistillitssaker. SALT oppfordrer til å løse saker innad mellom partene, før det eventuelt fremmes mistillit.§9.2 Disiplinærbestemmelser 

Disiplinærsaker omhandler handlinger som skader studentforeningens formål og anseelse, eller forsettlig og grov overtredelse av foreningens vedtekter.  

Styret behandler disiplinærbestemmelser og har myndighet til å utestenge fordelsmedlemmer i inntil tolv måneder. 


§9.3 Varslingssaker

Styret har ansvaret for at det til enhver tid er tilgjengelig et varslingsskjema for alle SALT sine fordelsmedlemmer. Styret har ansvaret for at samtlige varslinger blir fulgt opp gjennom Trivselsutvalget. Dersom Trivselsutvalget ikke kan fullføre sine arbeidsoppgaver, er det styret som står ansvarlig. 

§10 Oppløsning og formålsendring 

 

§10.1 Flertallskrav 

Oppløsning av foreningen eller endring av formålsparagraf krever ¾ kvalifisert flertall på to påfølgende allmøter som omhandler oppløsningen eller endringen. Disse må avholdes med minst seks måneders opphold.  

 

§10.2 Økonomisk avvikling 

Dersom foreningen oppløses skal eventuelle verdier tilfalle et formål som kommer studentene ved ILU til gode. 

§11 NSO 

Studentene ved instituttet er kollektivt innmeldt i NSO gjennom øverste studentorgan ved institusjonen.